14.08.2016

Счетоводни документи

 

Фактури

Фактурата (на латински factura е обработка) е търговски документ, издаван от продавач на купувач, показващ предмета на продажбата — стока или услуга, количеството и договорената цена за продуктите или услугите, които продавачът вече е предоставил на купувача. Фактурата показва, че купувачът дължи плащане (или вече е платил при авансови плащания) на продавача съгласно начина на плащане.
От гледна точка на продавача, фактурата е фактура за продажба. От гледна точка на купувача, фактурата е фактура за покупка. Документът указва продавача и купувача, но терминът фактура показва, че пари „дължим“ или „ни дължат“.
Фактурата е първичен счетоводен документ, в който стопанските операции се отразяват за първи път.

Информация от: Wikipedia.com


Приходен касов ордер – ПКО (Квитанция) 

Приходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата.

Информация от: Balans.bg

 


 Разходен касов ордер – РКО

Разходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране изплащането на парични средства от каса на предприятие.

Информация от: Balans.bg

 

 

 


Касова книга „Приход – Разход“

 

 

 

 

 

 

 


 

Папка ДЕЛО с връзки

 

 

 

 

 

 

 


 Фиш за работна заплата