14.08.2016

Митнически документи

 

CMR (ЧМР) – Международна товарителница

Съгласно чл.1 от Конвенцията /Конвенция CMR/, тя се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна. Това от своя страна означава, че приложното поле на Конвенцията изключва превозите, осъществявани между две точки вътре в дадена страна (вътрешните превози), дори ако тази страна се е присъединила към Конвенцията. Важна особеност в приложното поле на Конвенция CMR, е че тя не се прилага и при превози, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции, при превоза на тленни останки и при превоза на вещи при промяна на местожителство. По същество договора за международен превоз на стоки се установява с товарителница, а в случая с Международна товарителница CMR.

Информация от: Info.Mitnica.com

 


ЕАД – Единен административен документ – Внос, Износ, Внос/Износ

Съгласно разпоредбите дадени в Закона за митниците, всяка стока, предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим.
Официалният образец на писмена митническа декларация е Единният административен документ (ЕАД), който е одобрен от министъра на финансите.

Информация от: Info.Mitnica.com

 

 

 ДЕАД – Допълнителен единен административен документ – Внос, Износ, Внос/Износ

Когато пратката съдържа стоки с различни тарифни номера и при условие, че изискваните за тези стоки данни в клетки от № 1 до № 30 (без № 16, 18, 21 и 29) и клетка № 37 съвпадат, към ЕАД могат да се прилагат една или повече допълнителни декларации (ДЕАД), които са неделима част от митническата декларация и съдържат необходимия брой формуляри за поставяне на стоките под съответния митнически режим. Всички стоки в ЕАД и приложените към него ДЕАД трябва да бъдат натоварени на едно превозно средство.

Информация от: Info.Mitnica.com

 

 


 Митнически манифест

Съгласно изискванията на Закона за митниците (ЗМ), всички чуждестранни стоки въведени на митническата територия на страната трябва да бъдат представени пред митническите органи от лицето, което ги е въвело или от лицето, което е поело превоза на стоките след тяхното въвеждане.
За целта се подава Митнически манифест по образец, най-малко в 2 еднообразни екземпляра в зависимост от нуждите на митническия контрол и се подписва от лицето, което го подава. Манифестирането на стоките обаче може да се извърши и/или чрез търговски или превозен документ, вместо митнически манифест, ако съдържа необходимите данни за идентифициране на стоките.

Информация от: Info.Mitnica.com

 

 


Евро 1 Ново 

изирането на търговския обмен на Република България със страните, с които е сключила преференциални търговски споразумения, се допълва от създаването и приемането на нов протокол, съставляващ хармонизирани правила, които да обслужват преференциалната търговия в Европа.
Протокол № 4 – от споразумението регламентира освобождаването от мита и такси на стоките с произход от Общността.
Към Протокол № 4 е приложен списък на продуктите, обхванати от Споразумението и степента на обработките или преработките, които придават произход на материалите.

Информация от: Info.Mitnica.com

 

 


 ATR – Сертификат за движение ЕО – Турция

С приемането на България за пълноправен член на Европейския съюз Двустранната спогодба за свободна търговия между Турция и България бе заменена от Решението за Митнически съюз на ЕС. По този начин са премахнати митата върху стоките, които образуват търговския стокообмен между Турция и България. Освен това сертификатът за свободно движение на стоки EUR-1 бе заменен от сертификата ATR. Поради митническия съюз Турция и България прилагат еднакви митнически тарифи за трети страни, които не са членки на ЕС.

Информация от: Info.Mitnica.com

 

 

 


 Пътен лист за товарен автомобил

Пътният лист е част от документите, които са необходими на водача на товарен автомобил при международен транспорт на стоки.

Информация от: Info.Mitnica.com

 

 

 

 


 D.V. 1 и D.V. 1 BIS

Когато е необходимо да се установи реалният размер на митническата стойност на внасяните в ЕС стоки, към митническата декларация за внос се изисква прилагането на Декларация за данните, свързани с митническата стойност D.V. 1. Това се налага само в случай, че митническите органи имат съмнения относно достоверността на информацията, предоставена от декларатора, касаеща митническата стойност или тя (стойността) не може да бъде ясно определена. Не се изисква представянето на такава декларация, когато митническата стойност на внасяните стоки в една пратка не превишава равностойността на 10000 EUR, при условие че не се касае за раздробени или повтарящи се пратки от един и същ изпращач до един и същ получател или ако вносът няма търговски характер или ако стоките ще бъдат допуснати безмитно по силата на нормативен акт.

Информация от: Info.Mitnica.com

 


 Международен Инвойс (Invoice)

Инвойс – от английската дума Invoice – фактура. Това е първичен счетоводен документ, с който български доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент), който е в чужбина – в т.ч. страна членка на Европейски Съюз или трета страна.

Информация от: Balans.bg